اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/029/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی،...
 • ریا ست عمومی انکشاف مهارت ها
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/028/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس عمومی انکشاف مهارتها تعداد بست: 1...
 • معلم شیر خوارګاه
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم شیر خوارګاه وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت:...
 • معلم آموزش
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم آموزش وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش:...
 • معلم میتودیک
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم میتودیک وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت:...
بیشتر

داوطلبی

بیشتر