اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • مدیر عمومی مالی و حسابی
  لایحه وظایف . عنوان وظیفه : مدیر عمومی مالی و حسابی وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و...
 • عضو مسلکی پیداکوژی
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : عضو مسلکی پیداکوژی وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت:...
 • آمریت تحلیل وتوحید گزارشات
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : آمریت تحلیل وتوحید گزارشات وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و...
بیشتر

داوطلبی

بیشتر