اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • مشاور مطبوعاتی
  عنوان وظیفه : مشاور مطبوعاتی وزارت و یا اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: مشاوريت...
 • مشاور مسلکی
  عنوان وظیفه : مشاور مسلکی وزارت و یا اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: مشاورین بست:...
 • رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/015/4 /2015 عنوان وظیفه: رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی،...
 • مامور اجرائیه
  وزارت و یا اداره :کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت مرکز آموزش های فنی و حرفوی افغان...
 • مدیر آموزش
  وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت مرکز آموزش های فنی و حرفوی افغان...
بیشتر