اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • آموزگارنلدوانی
  وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی آموزش /آمریت مراکزاموزشهای...
 • آموزگارتخنیک موتر
  وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی اداری / امریت...
 • آموزگارکمپیوتر
  وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت آموزش فنی و حرفوی افغان جایکا /...
 • آموزگارفلزکاری وحلبی سازی
  وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت آموزش فنی و حرفوی...
 • آموزگاربرق و تعمیرات
  وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت آموزش فنی و حرفوی افغان...
بیشتر