اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • معاون مالی
  غاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و...
 • معاون جنسی و نقدی
  آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا...
 • معاون تهیه و تدارکات
  آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه...
 • معاون اداری و خدمات
  آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا...
 • مدیر مالی و اداری
  آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: 1. درجه تحصیل o داشتن سند تحصیلی لیسانس 2. تجارب...
بیشتر

داوطلبی

بیشتر