اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • آموزگار آموزش کمپیوتر
  بست : آموزگار آموزش کمپیوتر تعداد بست : 1 بست موقعیت : انستیتوت ملی معلولین / کابل / افغانستان ...
 • آموزگار آموزش خیاطی
  بست : آموزگار آموزش خیاطی تعداد بست : 1 بست موقعیت : انستیتوت ملی معلولین / کابل / افغانستان لایحه...
 • آموزگار آموزش ترمیم وسایل برقی
  بست : آموزگار آموزش ترمیم وسایل برقی تعداد بست : 1 بست موقعیت : انستیتوت ملی معلولین / کابل /...
 • آموزگار آموزش پرده دوزی
  بست : آموزگار آموزش پرده دوزی تعداد بست : 1 بست موقعیت : انستیتوت ملی معلولین / کابل / افغانستان...
 • ریاست امور شهدا
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/024/02/2016 عنوان وظیفه: ریاست امور شهدا تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت...
بیشتر