اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • مدیر عمومی تدریسی
  عنوان وظیفه : مدیر عمومی تدریسی وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست...
 • مامور اجرائیه
  عنوان وظیفه : مامور اجرائیه وزارت و یا اداره : کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :...
 • مامور استخدام کارکنان مرکزی
  عنوان وظیفه : مامور استخدام کارکنان مرکزی وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت:...
 • مدیر استخدام کارکنان ولایتی
  عنوان وظیفه : مدیر استخدام کارکنان ولایتی وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت:...
 • آموزگار
  عنوان وظیفه : آموزگار وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (4) ...
بیشتر