اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • معلم شیر خوارګاه
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم شیر خوارګاه وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت:...
 • معلم آموزش
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم آموزش وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش:...
 • معلم میتودیک
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم میتودیک وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت:...
 • معلم آموزش
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم آموزش وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش:...
 • معلم آموزش
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم آموزش وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش:...
بیشتر