وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • مدیر مالی و اداری
  عنوان بست :مدیر مالی و اداری ( یک بست) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم اعلان: موصفات: 1. درجه...
 • آموزگار خیاطی
  عنوان بست : آموزگار خیاطی ( یک بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09 ختم اعلان: موصفات: درجه...
 • آفسر لیلیه
  عنوان بست : آفسر لیلیه ( یک بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09 اعلان: موصفات: درجه...
 • آموزگار نلدوانی
  عنوان بست : آموزگار نلدوانی ( دو بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم اعلان: موصفات: درجه...
 • عنوان بست : آموزگار فلز کاری ( دوبست )
  عنوان بست : آموزگار فلز کاری ( دوبست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم...
بیشتر

داوطلبی

بیشتر