اسناد - وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اسناد

عنوان
قوانین و مقرراتی که از طرف وزارت کار،‌امور اجتماعی، شهدا و معلولین طرح و برای طی مراحل به مراجع مربوطه ارسال گردیده است
محتوايات: قوانین و مقرراتی که از طرف وزارت کار،‌امور اجتماعی، شهدا و معلولین طرح و برای طی مراحل به مراجع مربوطه ارسال گردیده است
مشاهده جزئیات
فصلنامه کار، شماره یازدهم
محتوايات: فصلنامه وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین
مشاهده جزئیات
مطالعه عرضه منابع قوای بشری و تقاضای بازار کار مشاهده جزئیات
گزارش سالانه GMU مشاهده جزئیات
آدرس های ریاست های ولایتی مشاهده جزئیات
فرم استخدام اتباع خارجی مشاهده جزئیات
میثاق معلول مشاهده جزئیات
مقاوله ممنوعيت و محو بدترين اشکال کار کودک مشاهده جزئیات
قانون استخدام اتباع خارجی مشاهده جزئیات
مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور مشاهده جزئیات
قانون کار مشاهده جزئیات
پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك مشاهده جزئیات
استراتیژی ملی اطفال کارگر روی سرک مشاهده جزئیات