اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مامور اجرائیه
عنوان وظیفه : مامور اجرائیه وزارت و یا اداره : کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست دفترمقام بست : ( 6 ) گزارشدهی به : سکرتراجرائیوی معینیت امورکار گزارشگیری از :...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
مامور استخدام کارکنان مرکزی
عنوان وظیفه : مامور استخدام کارکنان مرکزی وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (6) گزارشدهی به : مدیر استخدام کارکنان مرکزی گزارشگیری از: ندارد کود:012 الی...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
مدیر استخدام کارکنان ولایتی
عنوان وظیفه : مدیر استخدام کارکنان ولایتی وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (5) گزارشدهی به : مدیر عمومی استخدام کارکنان گزارشگیری از:سه مامور استخدام کارکنان...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
آموزگار
عنوان وظیفه : آموزگار وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (4) گزارشدهی به: مدیر عمومی ارتقای ظرفیت معلمین کودکستانها و روزنتونها گزارشگیری از:...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
دیپارتمنت نابینایان
وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش :ریاست خدمات اجتماعی و حمایوی معلولین و ورثه شهدا / آمریت انستیتوت معلولین بست: (4) گزارشدهی به: آمریت انستیتوت گزارشگیری از: عضو دیپارتمنت کود:...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
آمر تکنالوجی معلوماتی واحد های دومی
عنوان وظیفه : آمر تکنالوجی معلوماتی واحد های دومی وزارت و یا اداره : کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست تکنالوژی معلوماتی بست : (3) گزارشدهی به : ریس تکنالوجی...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر تکنالوجی معلوماتی مرکز وزارت
عنوان وظیفه : آمر تکنالوجی معلوماتی مرکز وزارت وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست تکنالوژی معلوماتی بست : (3) گزارشدهی به : رئیس تکنالوژی معلوماتی...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمریت تحلیل وتوحید گزارشات
عنوان وظیفه : آمریت تحلیل وتوحید گزارشات وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :ریاست نظارت وارزیابی بست : (3) گزارشدهی به : رئیس نظارت و ارزیابی گزارشگیری از: کارشناس...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر تادیات حقوق معلولین
عنوان وظیفه : آمر تادیات حقوق معلولین وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ،شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست امور معلولین بست: (3) گزارشدهی به: رئیس امور معلولین گزارشگیری از: مدیر عمومی تادیات حقوق معلولین...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر تادیات حقوق ورثه شهدا
عنوان وظیفه : آمر تادیات حقوق ورثه شهدا وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ،شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست امور شهدا بست: (3) گزارشدهی به: رئیس امور شهدا گزارشگیری از: مدیر عمومی تادیه حقوق ورثه افراد...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
صفحه 2 از 8