اعلان کاریابی - وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مفتشین کار
عنوان وظیفه : مفتشین کار وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت بررسی تخنیکی موسسات تولیدی ، تصدی ها و سکتور مختلط و خصوصی بست : 4 چهار بست گزارشدهی به : امر...
Mar 18, 2017 -
اعضای مسلکی
عنوان وظیفه : اعضای مسلکی وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت بررسی موسسات غیر دولتی داخلی وخارجی / ریاست تفتیش کار بست : (5) پنج بست گزارشدهی به : مفتشین...
Mar 18, 2017 -
اعضای مسلکی بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی
عنوان وظیفه : اعضای مسلکی بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مفتشین کار /آمریت بررسی ادارات دولتی و سازمانهای احتماعی / ریاست تفتیش...
Mar 18, 2017 -
مفتش کار
عنوان وظیفه : مفتش کار وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت بررسی ادارات دولتی و سازمانهای احتماعی / ریاست تفتیش کار بست : 4 دو بست گزارشدهی به : امر بررسی...
Mar 18, 2017 -
آمر بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی
عنوان وظیفه : آمر بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست تفتیش کار بست : 3 گزارشدهی به : رئیس تفتیش کار گزارش گیری از ...
Mar 18, 2017 -
مدیر عمومی تنظیم کار اطفال
عنوان وظیفه : مدیر عمومی تنظیم کار اطفال وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت تنظیم کار اطفال و ارتباط با اتحادیه های کار و کارفرما ، ریاست بهبود شرایط کار بست :...
Mar 14, 2017 -
مدیرتعین اضرار کار
عنوان وظیفه : مدیرتعین اضرار کار وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی صحت کار، آمریت مصونیت ایمنی بست : 5 گزارشدهی به : مدیرعمومی صحت...
Mar 14, 2017 -
مدیرعمومی صحت کار
عنوان وظیفه : مدیرعمومی صحت کار وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت ایمنی کار ،ریاست بهبود شرایط کار بست : 4 گزارشدهی به : آمر ایمنی کار گزارشگیری...
Mar 14, 2017 -
عضو مسلکی مصونیت کار
عنوان وظیفه : عضو مسلکی مصونیت کار وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی مصونیت کار، آمریت ایمنی کار بست : 5 گزارشدهی به : مدیر عمومی مصونیت...
Mar 14, 2017 -
آمر ایمنی کار
عنوان وظیفه : آمر ایمنی کار وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست بهبود شرایط کار بست : 3 گزارشدهی به : رئیس بهبود شرایط کار گزارش گیری از : مدیر عمومی صحت...
Mar 14, 2017 -
صفحه 2 از 4