اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
حمال
وزارت و یا اداره:کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش:ریاست عمومی انکشاف مهارت ها بست: 8 گزارشدهی به : مامور خدمات گزارش گیری: ندارد کود:...
May 17, 2015 May 31, 2015
مدیر تعمیرات
وزارت و یا اداره : کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست اداری و خدمات/ آمریت خدمات بست : (5) گزارشدهی به : مدیر عمومی انجنیری و تعمیرات گزارشگیری از : مامور...
May 16, 2015 May 31, 2015
مامور تعمیرات
وزارت و یا اداره : کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست اداری و خدمات/ آمریت خدمات بست : (6) دو بست گزارشدهی به : مدیر تعمیرات گزارشگیری از : ندارد کود :008 الی...
May 16, 2015 May 31, 2015
آمر املاک
وزارت و یا اداره : کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست اداری و خدمات بست : (3) گزارشدهی به : رئیس اداری وخدمات گزارشگیری از : مدیر مراقبت جایداد ها و مدیر حفظ و ثبت جایداد...
May 16, 2015 May 31, 2015
دریور
وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست اداری و خدمات بست: ( 7 ) گزارشدهی به : رئیس اداری و خدمات گزارشگیری از: ندارد کود: 049الی038...
May 16, 2015 -
نجار
وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست اداری و خدمات بست: ( 7 ) گزارشدهی به: مدیر تعمیرات گزارشگیری از: ندارد کود: 056 الی...
May 16, 2015 -
نلدوان
وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست اداری و خدمات بست: ( 7 ) گزارشدهی به : مدیر تعمیرات گزارشگیری از: ندارد کود: 062 الی...
May 16, 2015 -
صفاکار (صحن وزارت)
وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست اداری و خدمات بست: ( 8 ) گزارشدهی به: مدیر تنظیف گزارشگیری از: ندارد کود: 093 الی...
May 16, 2015 -
مامورآرشیف
عنوان وظیفه : مامورآرشیف وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست عمومی خزینه تقاعد بست : (6) گزارشدهی به : مدیرارشیف گزارش گیری از: ندارد کود ...
May 06, 2015 May 17, 2015
مامور تادیات حقوق متقاعدین ملکی
عنوان وظیفه : مامور تادیات حقوق متقاعدین ملکی وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست محاسبه وتادیات حقوق متقاعدین / ریاست عمومی خزینه تقاعد/معینیت امورکار بست : 6 گزارشدهی...
May 06, 2015 May 17, 2015
صفحه 2 از 11