اعلان کاریابی - وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آموزگار حرفه آرایشگری
بست : آموزگار حرفه آرایشگری موقعیت : کابل تعداد 1 بست آغاز اعلان : 6/9/1395 ختم اعلان : 27/9/1395 موصفات : داشتن سند تحصیلی به سویه بکلوریا داشتن سند حرفه مربوط تجربه کاری یک ساله...
Nov 27, 2016 -
آموزگار حرفه خیاطی
بست : آموزگار حرفه خیاطی موقعیت : کابل تعداد 1 بست آغاز اعلان : 6/9/1395 ختم اعلان : 27/9/1395 موصفات : داشتن سند تحصیلی به سویه بکلوریا داشتن سند حرفه مربوط تجربه کاری یک ساله مرتبط به...
Nov 27, 2016 -
مسول کاریابی و بازار کار
بست : مسول کاریابی و بازار کار موقعیت : کابل تعداد 1 بست آغاز اعلان : 6/9/1395 ختم اعلان : 27/9/1395 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و...
Nov 27, 2016 -
مسول صحی مرکز اموزش
بست : مسول صحی مرکز اموزش موقعیت : کابل تعداد 1 بست آغاز اعلان : 6/9/1395 ختم اعلان : 27/9/1395 هدف وظیفه: مراقبت منظم و دقیق از کاراموزان مرکز به اساس مسئولیت وظیفوی ...
Nov 27, 2016 -
مسول مالی
بست : مسول مالی موقعیت : کابل تعداد 1 بست آغاز اعلان : 6/9/1395 ختم اعلان : 27/9/1395 موصفات: 1. درجه تحصیل o داشتن سند تحصیلی لیسانس 2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه) o حد اقل 2 سال...
Nov 27, 2016 -
مسول آموزش
بست : مسول آموزش موقعیت : کابل تعداد 1 بست آغاز اعلان : 6/9/1395 ختم اعلان : 27/9/1395 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا فوق بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط...
Nov 27, 2016 -
رئیس امور معلولین
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/044/010/2016 عنوان وظیفه: رئیس امور معلولین تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1395/9/6 تاریخ خنم اعلان :...
Nov 26, 2016 -
رئیس امور شهدا
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/043/010/2016 عنوان وظیفه: رئیس امور شهدا تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1395/9/6 تاریخ خنم اعلان :...
Nov 26, 2016 -
صفحه 2 از 2
قبل12بعد