اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیریت عمومی کودکستان لیسه امانی
بست : 4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوری
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان ساختمانی امور برق
بست :4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان وزارت دفاع
بست :4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان اکادمی علوم
بست :4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوری
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان یوسف علمی
بست:4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان سرک چهلستون
بست:4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان پرورشگاه
بست:4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوری
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان وزارت تجارت
بست:4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان لیسه سر دارکابلی
بست:4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیر عمومی تدریسی
وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل ریاست: ریاست مساعدت های معلولین بخش: آمریت انستیوت بست: (4) گزارشدهی به: آمر انستیتوت گزارشگیری از:...
Feb 17, 2014 Feb 23, 2014
صفحه 2 از 5