اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
معلم آموزش
لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم آموزش وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:(5) گزارشدهی به : مدیر عمومی کودکستان محل ریست دشت...
May 15, 2016 May 25, 2016
معلم میوزیک
لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم میوزیک وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:(5) گزارشدهی به : مدیر عمومی کودکستان محل زیست...
May 15, 2016 May 25, 2016
معلم آموزش
لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم آموزش وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:(5) گزارشدهی به : مدیر عمومی کودکستان محل زیست...
May 15, 2016 May 25, 2016
معلم آموزش
لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم آموزش وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:(5) گزارشدهی به : مدیر عمومی کودکستان حل کار...
May 15, 2016 May 25, 2016
معلم شیر خوار گاه
لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم شیر خوار گاه وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:(5) گزارشدهی به : مدیر عمومی کودکستان محل...
May 15, 2016 May 25, 2016
معلم شیر خوار گاه
لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم شیر خوار گاه وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:(5) گزارشدهی به : مدیر عمومی کودکستان...
May 15, 2016 May 25, 2016
معلم شیر خوار گاه
لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم شیر خوار گاه وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:(5) گزارشدهی به : مدیر عمومی کودکستان...
May 15, 2016 May 25, 2016
معلم آموزش
لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم آموزش وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:(5) گزارشدهی به : مدیر عمومی کودکستان ضد...
May 15, 2016 May 25, 2016
معلم میتودیک
لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم میتودیک وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:(5) گزارشدهی به : مدیر عمومی کودکستان لیسه...
May 14, 2016 May 25, 2016
معلم آموزش کودکستان
لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم آموزش کودکستان وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:(5) گزارشدهی به : مدیر عمومی کودکستان...
May 14, 2016 May 25, 2016
صفحه 2 از 3