اعلان کاریابی - وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
معاون آموزگار حرفه آرایشگری
بست : معاون آموزگار حرفه آرایشگری موقعیت : کابل موصفات : داشتن سند تحصیلی بسویه بکلوریا و سند حرفه تجربه کاری مرتبط به وظیفه مهارت در پروگرام های کمپیوتر مهارت درتدریس وآموزش لایحه وظایف : 1-...
May 17, 2017 May 24, 2017
آموزگار حرفه آرایشگری
موقعیت : کابل موصفات : داشتن سند تحصیلی به سویه بکلوریا و سند حرفه تجربه کاری مرتبط به وظیفه مهارت در پروگرام های کمپیوتر ( مرتبط به وظیفه ) مهارت در تدریس و آموزش لایحه وظایف : 1- اطاعت از مقررات مرکز...
May 17, 2017 May 24, 2017
صفحه 2 از 2
قبل12بعد