اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیریت عمومی کودکستان پرورشگاه
بست:4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوری
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان وزارت تجارت
بست:4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان لیسه سر دارکابلی
بست:4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیر عمومی تدریسی
وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل ریاست: ریاست مساعدت های معلولین بخش: آمریت انستیوت بست: (4) گزارشدهی به: آمر انستیتوت گزارشگیری از:...
Feb 17, 2014 Feb 23, 2014
اعضای مسلکی بررسی
وزارت و یا اداره:کار اموراجتماعی ، شهدا و معلولین موقعیت:کابل ریاست : تفتیش کار بخش: امر بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی بست: 4 گزارشدهی به :امر بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی گزارش گیری:ازاعضاء مسلکی...
Feb 17, 2014 Feb 23, 2014
اعضای مسلکی خدمات اجتماعی
وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: آمریت خدمات اجتماعی و شبکه محافظت اطفال بست: 5 گزارشدهی به: مدیریت عمومی کارکنان اجتماعی گزارشگیری از:...
Feb 17, 2014 Feb 23, 2014
اموزگارنلدوانی
وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست مراکزاموزش های فنی و حرفوی/ امریت مراکزاموزشهای حرفوی معلولین وورثه شهدا بست: 5 گزارشدهی به : مدیر عمومی اموزشی گزارش گیری:ندارد...
Feb 17, 2014 Feb 23, 2014
اموزگارخیاطی
وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست مراکزاموزش های فنی و حرفوی بست: 5 گزارشدهی به : امرمرکزاموزش های فنی وحرفوی افغان جایکا گزارش گیری:ندارد...
Feb 17, 2014 Feb 23, 2014
اموزگارانگلیسی
وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست مراکزاموزش های فنی و حرفوی بست: 5 گزارشدهی به : امرمرکزاموزش های فنی وحرفوی افغان جایکا گزارش گیری:ندارد ...
Feb 17, 2014 Feb 23, 2014
دیپارتمنت ذهنی و روانی
وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل ریاست:ریاست انسجام معلولین و ورثه شهدا بخش: آمریت انستیتوت معلولین بست: (4) گزارشدهی به: آمریت انستیتوت گزارشگیری از: عضو...
Feb 17, 2014 Feb 23, 2014
صفحه 2 از 4