اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مامور تثبیت حقوق ورثه افراد شهید شهری
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مامور تثبیت حقوق ورثه افراد شهید شهری وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ،شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست امور شهدا بست: (6) گزارشدهی به: مدیر تثبیت حقوق ورثه افراد شهید...
Aug 27, 2016 Aug 31, 2016
مامور توحید گزارشات
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مامور توحید گزارشات وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ،شهدا ومعلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست عمومی امور شهدا و معلولین بست : ( 6) گزارشدهی به : مدیر توحید و...
Aug 27, 2016 Aug 31, 2016
رئیس امور شهدا
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/033/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس امور شهدا تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1395/5/31 تاریخ خنم اعلان :...
Aug 22, 2016 -
رئیس امور معلولین
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/032/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس امور معلولین تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1395/5/31 تاریخ خنم اعلان :...
Aug 22, 2016 -
آموزگار سواد آموزی
آغاز اعلان : /1395/05/16 ختم اعلان : 1395/06/1 موقعیت : کابل موصفات : داشتن سند تحصیلی به سویه بکلوریا تجربه کاری یک ساله مرتبط به وظیفه مهارت در پروگرام های کمپیوتر ( مرتبط به وظیفه ) مهارت در تدریس و...
Aug 06, 2016 Aug 22, 2016
کندنکاری چوب
آغاز اعلان : /1395/05/16 ختم اعلان : 1395/06/1 موصفات : داشتن سند تحصیلی بکلوریا تجربه کاری دوساله مرتبط به وظیفه مهارت در پروگرام های کمپیوتر (مرتبط به وظیفه) مهارت درزبان انگلیسی مهارت درتدریس...
Aug 06, 2016 Aug 22, 2016
مسول مالی
آغاز اعلان : /1395/05/16 ختم اعلان : 1395/06/1 موصفات : داشتن سند تحصیلی بسویه فوق بکلوریا تجربه کاری دوساله مرتبط به وظیفه مهارت در پروگرام های کمپیوتر (ورد ، اکسل ، اکسس) مهارت درزبان انگلیسی مهارت...
Aug 06, 2016 Aug 22, 2016
اعلان کار یابی
ریاست عمومی تقنین و بهبود شرایط کار وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین غرض طرح و بازنگری برخی ازاسناد تقنینی ساحه کار به پنج تن از حقوق دانان که در عرصه قانون گذاری از تجربه کافی برخوردار باشد بطور بالمقطع ( حاصل کار ویا روز نامکمل )عقد...
Aug 06, 2016 -
صفحه 2 از 2
قبل12بعد