اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آموزگار آموزش پرده دوزی
بست : آموزگار آموزش پرده دوزی تعداد بست : 1 بست موقعیت : انستیتوت ملی معلولین / کابل / افغانستان لایحه وظایف : 1- اطاعت از قوانین ، مقررات اداره . 2 – پابندی به حاضری روز مره . 3 - ترتیب و تنظیم...
Apr 17, 2016 Apr 21, 2016
صفحه 2 از 2
قبل12بعد