اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مامور تطبیق حسابات بانکی متقاعدین نظامی
عنوان وظیفه : مامور تطبیق حسابات بانکی متقاعدین نظامی وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست عمومی خزینه تقاعد/ معینیت امور کا ر بست : 6 گزارشدهی به : مدیر تطبیق حسابات...
May 04, 2015 May 17, 2015
مدیر تطبیق حسابات بانکی متقاعدین نظامی
عنوان وظیفه : مدیر تطبیق حسابات بانکی متقاعدین نظامی وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست عمومی خزینه تقاعد/ معینیت امور کار بست : 5 گزارشدهی به : مدیر عمومی تطبیق...
May 04, 2015 -
مدیرعمومی تطبیق حسابات بانکی متقاعدین
عنوان وظیفه : مدیرعمومی تطبیق حسابات بانکی متقاعدین وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست عمومی خزینه تقاعد/ معینیت امور کار بست : 4 گزارشدهی به : رئیس عمومی خزینه...
May 04, 2015 -
مدیرآرشیف
عنوان وظیفه : مدیرآرشیف وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست عمومی خزینه تقاعد/معینیت کا ر بست : 5 گزارشدهی به : به رئیس عمومی خزینه تقاعد گزارش گیری از: کار کنان...
May 04, 2015 -
مدیر اجرائیه
عنوان وظیفه : مدیر اجرائیه وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست توزیع جواز اتباع خارجی/ ریاست عمومی قوای بشری / معینیت امور کار بست : 5 گزارشدهی : به رئیس توزیع جواز...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در موسسات تحصیلات عالی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در موسسات تحصیلات عالی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
عضو مسلکی مراقبت سیار جواز کاراتباع خارجی در ارگانهای دولتی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در ارگانهای دولتی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی قوای...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکاردر ارگانهای دولتی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکاردر ارگانهای دولتی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی قوای...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی قوای...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
صفحه 2 از 10