اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر تکنالوجی معلوماتی مرکز وزارت
عنوان وظیفه : آمر تکنالوجی معلوماتی مرکز وزارت وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست تکنالوژی معلوماتی بست : (3) گزارشدهی به : رئیس تکنالوژی معلوماتی...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمریت تحلیل وتوحید گزارشات
عنوان وظیفه : آمریت تحلیل وتوحید گزارشات وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :ریاست نظارت وارزیابی بست : (3) گزارشدهی به : رئیس نظارت و ارزیابی گزارشگیری از: کارشناس...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر تادیات حقوق معلولین
عنوان وظیفه : آمر تادیات حقوق معلولین وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ،شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست امور معلولین بست: (3) گزارشدهی به: رئیس امور معلولین گزارشگیری از: مدیر عمومی تادیات حقوق معلولین...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر تادیات حقوق ورثه شهدا
عنوان وظیفه : آمر تادیات حقوق ورثه شهدا وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ،شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست امور شهدا بست: (3) گزارشدهی به: رئیس امور شهدا گزارشگیری از: مدیر عمومی تادیه حقوق ورثه افراد...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر حقیقت یابی اسناد ورثه شهدا و معلولین
عنوان وظیفه : آمر حقیقت یابی اسناد ورثه شهدا و معلولین وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ،شهدا ومعلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست عمومی امور شهدا و معلولین بست : ( 3) گزارشدهی به : رئیس عمومی...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر ایمنی کار
عنوان وظیفه : آمر ایمنی کار وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست بهبود شرایط کار بست : (3) گزارشدهی به : رئیس بهبود شرایط کار گزارش گیری از : مدیر عمومی صحت...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر تحلیل ،توحید وانسجام
عنوان وظیفه : آمر تحلیل ،توحید وانسجام وزارت و یا اداره : کار، امور اجتماعی ، شهداو معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست تفتش داخلی بست : (3) گزارشدهی به : رئیس تفتش داخلی گزارشگیری از : دو نفر...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر جبران خساره و تنظیم خدمات برای معتادین
عنوان وظیفه : آمر جبران خساره و تنظیم خدمات برای معتادین وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست تنظیم تامینات اجتماعی / معینیت اموراجتماعی بست : (3) گزارشدهی به :...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر برنامه ریزی وارتباط با سازمان های ملی وبین المللی
عنوان وظیفه : آمر برنامه ریزی وارتباط با سازمان های ملی وبین المللی وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت : کابل بخش : سکرتریت اطفال / ریاست عمومی تنظیم خدمات اجتماعی / معینیت اموراجتماعی...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
آمر تشخیص وحمایت اطفال
عنوان وظیفه : آمر تشخیص وحمایت اطفال وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت : کابل بخش : سکرتریت اطفال / ریاست عمومی تنظیم خدمات اجتماعی / معینیت اموراجتماعی بست : (3) گزارشدهی...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
صفحه 2 از 8