تدویر ورکشاپ آموزشی برای آموزگاران مراکز فنی و حرفوی

ولایت بامیان و آموزگاران مؤسسه توان بخشی و تفریحی بایسکل سواران معلول افغان (AABRAR)تحت عنوان

" آموزش آموزگاران و انکشاف مفردات درسی به اساس استندرد های ملی مهارت های شغلی"

تعداد 11 تن از استادان مراکز آموزش های فنی و حرفوی مراکز آموزشی ریاست کار، امور اجتماعی، شهداء ومعلولین ولایت بامیان ،43 تن از استادان موسسه محترم ابرار و 6 تن استادان موسسه محترم (HELP) در دو ورکشاپ دو روزه جدا گانه که ورکشاپ اول به تاریخ 19 و 20 سرطان 1396 و ورکشاپ دوم به تاریخ 21 و 22 سرطان 1396 در ولایت بامیان تحت آموزش قرار گرفت. این آموزش برای انکشاف مفردات درسی و نصاب آموزشی  به اساس استندرد های ملی مهارت های شغلی که مبتنی بر سیستم قابلیت و شایستگی میباشد، توسط متخصصین انکشاف استتندرد ها و نصاب آموزشی ریاست عمومی انکشاف مهارت ها ارائه گردید.

این سیستم که تا هنوز یکی از بهترین سیستم ها در بخش آموزش های فنی و حرفوی در سطح جهان مطرح است، کار آموزان را قادر میسازند تا قابلیت و شایستگی متوقع ساحه کار را فراگیرد.  سیستم آموزش مبتنی بر قابلیت و شایستگی بالای آموزش مادام العمر تأکید داشته و کارآموز بصورت درست در مراحل مختلف ارزیابی میگردد