اختتامیه پروسه اصلاحات اداری وخدمات ملکی - وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اختتامیه پروسه اصلاحات اداری وخدمات ملکی


ساعت 10 قبل از ظهر امروز محفل اختتامیه استخدام کارکنان بااساس پروسه تطبیق سیستم جدید رتب ومعاشات به همکاری کمسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی به اشتراک محترمه آمنه افضلی وزیر کارامور اجتماعی شهداومعلولین و محترم داکتر احمد مشاهد رئیس کمیسون اصلاحات اداری وخدمات ملکی معینان وروسای مرکز وواحدهای دومی وزارت واعضای کمسیون درتالار کنفرانس های وزارت کارامور اجتماعی شهداومعلولین دایرگردید.
محفل باتلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز ومتعاقباً محترمه آمنه افضلی راجع به ختم پروسه تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش صحبت نموده اظهار داشتند:
 ماتوانستیم باهمکاریهای همه جانبه کمسیون اصلاحات اداری درطی یک سال بیش از هفت هزار نفر از پرسونل خویش را باسیستم جدید عیار سازیم پروسه اصلاحات اداری به اساس فیصله کنفرانس بن مورد تطبیق قرارگرفته وهدف ان بوجود آوردن یک اداره سالم وقانون مند درافغانستان است که درتمام ادارات مورد تطبیق قرارمیگیرد ماتوقع همکاریهای بیشتر اصلاحات اداری را دراین راستا داریم بعداً محترم داکتر احمد مشاهد رئیس کمسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی پیرامون موضوع صحبت نموده گفتند :
 وزارت کارامور اجتماعی از جمله وزارت هایی است که درشرایط فعلی ودرآینده افغانستان درفراهم آوری تسهیلات وزمینه های خوب زندگی دراین کشور نقش حیاتی دارد من از حمایت ورهبری جدی مقام محترم وزارت درتکمیل وتطبیق سیستم جدید رتب ومعاش سپاس گزار استم واز رهبری وزارت دراین راستاسپاس گزاری مینمایم .
 وزارت کار اموراجتماعی شهداومعلولین دومسئولیت عمده دارد:
یکی مشکل کار ونبود شغل است ودیگرحمایت ازصنفی است که دردفاع از کشور شهید  ومعلول شده اند.
بناً تغیرات دراین وزارت باید پاسخ گوئی سالم جدی وموثر به انتظارات وتوقعات جامعه مردم ونظام باشد .
ماباتطبیق این سیستم توقع داریم که ظرفیت وتوانمندی انجام وظایف ومکلفیت های کاری درادارات ونهاد های مربوط به وزارت خانه ها وادارات ملکی افغانستان یک پیشرفت وانکشاف مثبت را نشان بدهد طوریکه شما از طریق رسانه ها واقف هستید تاکیدریاست محترم جمهوری براین نکته بوده است که اهداف اصلاحات ایجادثبات درادارات ملکی افغانستان موثریت درعرضه خدمات ومهمتر از همه مصئونیت کارمند خدمات ملکی است سپس محترم جاوید الحق صمدی رئیس منابع بشری اینوزارت دررابطه به موضوع صحبت نموده تطبیق پروسه اصلاحات را درمرکز وولایات کشور به حاضرین معلومات داده وایشان را درروشنی قراردادند.