د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

خبرونه

نور

دکارموندنې اعلان

نور

داوطلبۍ يا مزايده

  •  اعلان داوطبلی
    برنامه ملی انکشاف مهارت ها وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین درنظر دارد تا...
نور