خبرونه

نور

دکارموندنې اعلان

 • مشاور مطبوعاتی
  عنوان وظیفه : مشاور مطبوعاتی وزارت و یا اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: مشاوريت...
 • مشاور مسلکی
  عنوان وظیفه : مشاور مسلکی وزارت و یا اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: مشاورین بست:...
 • مشاور حقوقی
  عنوان وظیفه : مشاور حقوقی وزارت و یا اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: مشاورین بست:...
 • رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/015/4 /2015 عنوان وظیفه: رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی،...
 • آمر تکنالوجی معلوماتی واحد های دومی
  عنوان وظیفه : آمر تکنالوجی معلوماتی واحد های دومی وزارت و یا اداره : کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین...
نور