د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

خبرونه

نور

دکارموندنې اعلان

 • رئیس عمومی امور شهدا و معلولین
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/046/010/2016 عنوان وظیفه: رئیس عمومی امور شهدا و معلولین تعداد بست:...
 • رئیس عمومی پالیسی و پلان
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/045/010/2016 عنوان وظیفه: رئیس عمومی پالیسی و پلان تعداد بست: 1 بست...
 • آموزگار سواد موزی حرفه ها
  بست : آموزگار سواد موزی حرفه ها موقعیت : کابل تعداد بست آغاز اعلان : 6/9/1395 ...
 • محافظ
  بست : محافظ موقعیت : کابل تعداد بست : دو بست آغاز اعلان : 6/9/1395 ختم اعلان :...
 • صفا کار
  بست : صفا کار موقعیت : کابل تعداد بست : دو بست آغاز اعلان : 6/9/1395 ختم اعلان :...
نور

داوطلبۍ يا مزايده

نور