خبرونه

نور

دکارموندنې اعلان

 • رئیس حقوق و قانون کار
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/031/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس حقوق و قانون کار تعداد بست: 1 بست :...
 • رئیس عمومی پلان و پالیسی
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/030/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس عمومی پلان و پالیسی تعداد بست: 1 بست...
 • مدیرعمومی انکشاف سیستم و دیتابیس
  لایحه وظیفه عنوان وظیفه : مدیرعمومی انکشاف سیستم و دیتابیس وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و...
 • مدیر ثبت و راجستر متقاعدین نظامی
  لایحه وظیفه عنوان وظیفه : مدیر ثبت و راجستر متقاعدین نظامی وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و...
 • محافظ
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : محافظ وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی خزینه...
نور

داوطلبۍ يا مزايده

نور