خبرونه

نور

دکارموندنې اعلان

 • رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/029/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی،...
 • رئیس عمومی انکشاف مهارتها
  شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/028/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس عمومی انکشاف مهارتها تعداد بست: 1...
 • ریا ست ولایت پکتیکا
  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت...
 • معلم شیر خوارګاه
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم شیر خوارګاه وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت:...
 • معلم آموزش
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : معلم آموزش وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش:...
نور

داوطلبۍ يا مزايده

نور