خبرونه

نور

دکارموندنې اعلان

 • آمر تدارکات اجناس
  لایحه وظایف عنوان وظیفه : آمر تدارکات اجناس وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین موقعیت:...
 • آمریت سیارجوازکار
  لایحه وظیفه عنوان وظیفه : آمریت مراقبت سیار از جواز کار وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت:...
 • مدیر عمومی تدریسی
  وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل ریاست: ریاست مساعدت های معلولین بخش: آمریت...
 • اعضای مسلکی بررسی
  وزارت و یا اداره:کار اموراجتماعی ، شهدا و معلولین موقعیت:کابل ریاست : تفتیش کار بخش: امر بررسی ادارات دولتی و...
 • اعضای مسلکی خدمات اجتماعی
  وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: آمریت خدمات اجتماعی و شبکه محافظت...
نور