سندونه

سرليک
پلان استراتیژیک په بشپړه توګه کتل
قوانین او مقررې کوم چې د کار، ټولنیزوچارو، شهیدانو او معلولینو د وزارت، د کار د قانون او حقوقو د ریاست لخوا طرح او د نافذېدو د پړاؤنو و هلو لپاره څارل شوی، اړونده ځایونو ته لیږل شوی اویا د بشپړېدو څخه وروسته په رسمی جریدو کې خپاره شوی په بشپړه توګه کتل
د واټونو پر سر د کار کوونکو ماشومانو له پاره ملي تګلاره په بشپړه توګه کتل