دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
مدیریت های کودکستانهای محل زیست: (سرک نو چهلستون ، محل زیست پل تخنیک)
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیریت های کودکستانهای محل زیست: (سرک نو چهلستون ، محل زیست پل تخنیک) وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها / ریاست کودکستانهای شهرکابل بست:...
Jul 15, 2018 Jul 25, 2018
مدیریت های کودکستانهای محل کار: (بانک ملی، تنظیف شاروالی، ستوماتولوژی، صحت طفل، مکتب عمرا خان)
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیریت های کودکستانهای محل کار: (بانک ملی، تنظیف شاروالی، ستوماتولوژی، صحت طفل، مکتب عمرا خان) وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها / ریاست...
Jul 15, 2018 Jul 25, 2018
کار شناس آگاهی دهی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : کار شناس آگاهی دهی وزارت و یا اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: آمریت جندر بست: (4) گزارشدهی به: آمر جندر گزارشگیری از: ندارد کود: 47-90-11-003 تاریخ...
Jul 14, 2018 Jul 25, 2018
سرمعلم
لایحه وظایف عنوان وظیفه : سرمعلم وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست تعلیم و تربیه/ ریاست عمومی پرورشگاه ها بست:(4) گزارشدهی به: مدیر عمومی لیسه اناث علاوالدین گزارشگیری از:...
Jul 14, 2018 Jul 25, 2018
مدیر عمومی لیسه ذکور مرکزی تهیه مسکن
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیر عمومی لیسه ذکور مرکزی تهیه مسکن وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست تعلیم و تربیه/ ریاست عمومی پرورشگاه بست:(4) گزارشدهی به: آمر...
Jul 14, 2018 Jul 25, 2018
مدیرعمومی آموزش های فنی تهیه مسکن
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیرعمومی آموزش های فنی تهیه مسکن وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست تعلیم و تربیه/ ریاست عمومی پرورشگاه بست:(4) گزارشدهی به: آمر آموزش های فنی...
Jul 14, 2018 Jul 25, 2018
مدیر عمومی آموزش صحت روانی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیر عمومی آموزش صحت روانی وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست تعلیم و تربیه / ریاست عمومی پرورشگاها بست: (4) گزارشدهی به: آمر مرکز آموزش...
Jul 14, 2018 Jul 25, 2018
مدیر عمومی آموزش زبان انگلیسی وکمپیوتر
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیر عمومی آموزش زبان انگلیسی وکمپیوتر وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست تعلیم و تربیه/ ریاست عمومی پرورشگاه ها بست: (4) گزارشدهی به: آمر مرکز آموزش...
Jul 14, 2018 Jul 25, 2018
داکتر دندان
لایحه وظایف عنوان وظیفه : داکتر دندان وزارت و یا اداره: وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پرورشگاه ها / ریاست پرورشگاه کابل بست: 4 گزارشدهی به: آمریت کلنیک صحی گزارشگیری از:...
Jul 14, 2018 Jul 25, 2018
داکتر داخله
لایحه وظایف عنوان وظیفه : داکتر داخله وزارت و یا اداره: وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست انسجام و هماهنگی پرورشگاه/ ریاست عمومی پرورشگاه ها بست: (4) گزارشدهی به: آمر کلنیک صحی گزارشگیری...
Jul 14, 2018 Jul 25, 2018
پاڼه 1 از 4