دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
آمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاه ها
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/061/010/2016 عنوان وظیفه:آآمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاه ها بست : 3 تعداد بست: 1 وزارت / اداره : وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بخش: آمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی...
Aug 27, 2018 -
آمریت ایمنی کار
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/060/010/2016 عنوان وظیفه:آمریت ایمنی کار بست : 3 تعداد بست: 1 وزارت / اداره : وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بخش: ریاست بهبود شرایط کار موقعیت: کابل تاریخ اعلان:...
Aug 27, 2018 Sep 02, 2018
آمر گروپ اول مفتشین
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/059/010/2016 عنوان وظیفه:آمر گروپ اول مفتشین بست : 3 تعداد بست: 2 وزارت / اداره : وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بخش: ریاست تفتیش داخلی موقعیت: کابل تاریخ اعلان:...
Aug 27, 2018 Sep 02, 2018
آمر طرح و تسوید اسناد تقنینی
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/058/010/2016 عنوان وظیفه: آمر طرح و تسوید اسناد تقنینی بست : 3 تعداد بست: 1 وزارت / اداره : وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بخش: ریاست تقنین و حقوق کار موقعیت:...
Aug 27, 2018 Sep 02, 2018
آمر جبران خساره و تنظیم خدمات برای معتادین
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/057/010/2016 عنوان وظیفه: آمر جبران خساره و تنظیم خدمات برای معتادین بست : 3 تعداد بست: 1 وزارت / اداره : وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بخش: ریاست تنظیم و تامینات...
Aug 27, 2018 Sep 02, 2018
مر تشخیص و حمایت اطفال
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/056/010/2016 عنوان وظیفه: آمر تشخیص و حمایت اطفال بست : 3 تعداد بست: 1 وزارت / اداره : وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بخش: سکرتریت اطفال موقعیت: کابل تاریخ اعلان:...
Aug 27, 2018 Sep 02, 2018
آمر بررسی تخنیکی موسسات تولیدی ، تصدی ها، سکتور مختلط و خصوصی
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/055/010/2016 عنوان وظیفه: آمر بررسی تخنیکی موسسات تولیدی ، تصدی ها، سکتور مختلط و خصوصی بست : 3 تعداد بست: 1 وزارت / اداره : وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بخش: ریاست تفتیش کار...
Aug 27, 2018 Sep 02, 2018
آمر بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/054/010/2016 عنوان وظیفه: آمر بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی بست : 3 تعداد بست: 1 وزارت / اداره : وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بخش: ریاست تفتیش کار موقعیت:...
Aug 27, 2018 Sep 02, 2018
آمر امور کار
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/053/010/2016 عنوان وظیفه: آمر امور کار بست : 3 تعداد بست: 2 ولایت هرات و بفلان وزارت / اداره : وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بخش: ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین...
Aug 27, 2018 Sep 02, 2018