بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت ازاد و سیستم جدید رتب و معاش تعداد (5) بست کمبود از تاریخ ۲۸/ حمل /۱۳۹۷ الی ۵ / ثور/۱۳۹۷ بمدت (هفت 7) یوم کاری به اعلان سپرده میشود.

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت ازاد و سیستم جدید رتب و معاش تعداد (5) بست کمبود از تاریخ  ۲۸/ حمل    /۱۳۹۷ الی ۵ / ثور/۱۳۹۷ بمدت (هفت 7) یوم کاری به اعلان سپرده میشود.

1 ـ برقی بست (7) کود نمبر (204) ریاست عمومی امور شهدا و معلولین.

2 ـ کارکن خدماتی اطفال کودکستان غازی ادی بست (8) کود نمبر (1441) ریاست عمومی کودکستانها.

3 ـ کارکن خدماتی اطفال کودکستان محل زیست الفتح بست (8) کود نمبر (1058) ریاست عمومی کودکستانها.

4 ـ برقی بست (7) کود نمبر (082) ریاست عمومی خزینه تقاعد.

5 ـ صفاکار ریاست انکشاف مدیریت سیستم بست (8) کود نمبر (091) ریاست عمومی خزینه تقاعد.

              علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای مدت هفت یوم کاری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری اخذ نمایند.