آمر تحلیل و توحید گزارشات

شمارۀ اعلان وظیفه:

ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/063/010/2016

عنوان وظیفه:

آمر تحلیل و توحید گزارشات

تعداد بست:

1

بست:

3

وزارت/اداره:

بخش:

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

ریاست انسجام و هماهنگی پرورشگاه ها/ ریاست عمومی پرورشگاه ها

تاریخ:

1397/2/19 الی 1397/3/1

 

 

 

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین:

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است.

به طور خلاصه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار، ایجاد فرصتهای شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیب پذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهن سالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است.

هدف برنامه CBR:

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result  (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

 

هدف وظیفه:

تحلیل وانسجام گزارشات واصله پرورشگاه ها در مطابقت با قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوطه .

مسئولیتهای وظیفوی:

1.      ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت  با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2.      ایجاد و انکشاف میکانیزم جمع آوری آمار و ارقام پرورشگاه ها در سطح کشور جهت درج آن در دیتابیس.

3.      حصول اطمینان از جمع آوری گزارشات وضعیت پرورشگاه ها در سطح کشور و ارائه آن به مقامات ذیصلاح بعداز تحلیل و توحید.

4.      ارائه و انکشاف طرح ها، نظریات، پیشنهادات، و مشوره های مسلکی، موثر و مفید غرض بهبود امور مربوطه.

5.      طرح و انکشاف سیستم فایلنگ به شکل هارد و سافت و انلاین جهت حفظ و نگهداشت اسناد و دسترسی به موقع حین ارائه گزارش به مقامات.

6.      مطالعه، تحلیل و ارزیابی گزارشات و تفکیک چالش ها ومشکلات پرورشگاه ها به منظور دریافت راه حل ها.

7.      ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقامات ذیصلاح اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

8.      ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.

9.      اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت های گزارشدهی:   

آمر تحلیل و توحید گزارشات به رئیس انسجام و هماهنگی پرورشگاه ها گزارش میدهد.

شرایط و تجربۀ کاری:

مقتضیات حداقل برای احراز  این بست در احکام مندرج مواد  (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است

1.       دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: حقوق ، اقتصاد، ادبیات، ژورنالیزم، ارتباطات و به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.       حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه  .

3.       تسلط  بریکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و اشنایی ( تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.

4.       داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.