آمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاه ها

شمارۀ اعلان وظیفه:

ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/065/010/2016

عنوان وظیفه:

آمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاه ها

تعداد بست:

1

بست:

3

وزارت/اداره:

بخش:

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

ریاست عمومی پرورشگاه ها

تاریخ:

1397/2/19 الی 1397/3/1

 

 
 

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین:

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است.

به طور خلاصه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار، ایجاد فرصتهای شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیب پذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهن سالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است.

 

هدف برنامه CBR:

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result  (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

 

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و رهنمائی تخنیکی پرورشگاه های دولتی و خصوصی در امور تعلیمی و تربیتی، لیلیه، اعاشه و اباته اطفال. مسئولیت های وظیفوی:

1.      ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت  با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2.      طرح و انکشاف میتودهای مسلکی، معیارها، و چک لست ها بمنظور نظارت، بررسی و ارزیابی برنامه های تعلیمی پرورشگاه ها.

3.      نظارت از وضعیت تعلیم و تربیه، روند تدریس، اعاشه و اباته، و حفظ الصحه در پرورشگاه های دولتی و خصوصی در سطح مرکز وولایات.

4.      حصول اطمینان از تطبیق مقررات و طرزالعمل ها طبق پلان منظور شده جهت بهبود وضعیت پرورشگاه ها.

5.      مدیریت جمع اوری معلومات احصائیوی پرورشگاه ها در مرکز وولایات و ترتیب راپورهای احصائیوی آن.

6.      نظارت و حصول اطمینان از تطبیق هدایات و فیصله های جلسات رهبری ریاست عمومی پرورشگاه ها و ارائه گزارش از آن. 

7.      ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقامات ذیصلاح اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

8.      ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.

9.      اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت های گزارشدهی:   

آمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاها به رئیس عمومی پرورشگاه ها گزارش میدهد.

شرایط و تجربۀ کاری:

مقتضیات حداقل برای احراز  این بست در احکام مندرج مواد  (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است

1.       دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، ادبیات، اداره عامه، پالیسی عامه، تعلیم و تربیه، روان شناسی و علوم تربیتی، جامعه شناسی و به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.       حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه  .

3.       تسلط  بریکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.       داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.