آمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاه ها

شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/061/010/2016

عنوان وظیفه:آآمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاه ها

بست :  3

تعداد بست:  1

وزارت / اداره : وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

بخش: آمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاه ها

موقعیت: کابل

تاریخ اعلان:    5/6/1397

تاریخ خنم اعلان : 11/6/1397

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین:

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است.

به طور خلاصه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار، ایجاد فرصتهای شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیبپذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهنسالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است.

هدف برنامه CBRF:

این بست جزء از بست های برنامه CBR کمیسیون مستقل اصلاحات وخدمات ملکی می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند این کمیسیون بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری وزارت از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.

اشخاصی که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در بخش مربوطه همکاری جدی نموده تا ریاست مربوطه بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده دراین بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در بخش مربوطه را داشته باشند. اشخاص که بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و رهنمائی تخنیکی پرورشگاه های دولتی و خصوصی در امور تعلیمی و تربیتی، لیلیه، اعاشه و اباته اطفال

مسئولیتهای وظیفوی:

1.      ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت  با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2.      طرح و انکشاف میتودهای مسلکی، معیارها، و چک لست ها بمنظور نظارت، بررسی و ارزیابی برنامه های تعلیمی پرورشگاه ها.

3.      نظارت از وضعیت تعلیم و تربیه، روند تدریس، اعاشه و اباته، و حفظ الصحه در پرورشگاه های دولتی و خصوصی در سطح مرکز وولایات.

4.      حصول اطمینان از تطبیق مقررات و طرزالعمل ها طبق پلان منظور شده جهت بهبود وضعیت پرورشگاه ها.

5.      مدیریت جمع اوری معلومات احصائیوی پرورشگاه ها در مرکز وولایات و ترتیب راپورهای احصائیوی آن.

6.      نظارت و حصول اطمینان از تطبیق هدایات و فیصله های جلسات رهبری ریاست عمومی پرورشگاه ها و ارائه گزارش از آن. 

7.      ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقامات ذیصلاح اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

8.      ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.

اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR  ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت گزارش دهی:

آمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاها به رئیس عمومی پرورشگاه ها گزارش میدهد

شرایط و تجربۀ کاری:

مقتضیات حداقل برای احراز  این بست در احکام مندرج مواد  (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است

  1. دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، ادبیات، اداره عامه، پالیسی عامه، تعلیم و تربیه، روان شناسی و علوم تربیتی، جامعه شناسی و به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
  2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه  .
  3. تسلط  بریکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
  4. داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".

2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.    

http://molsamd.gov.af/ps/jobs

http://molsamd.gov.af/Content/Post/Attachment/CBR%20Application3dd7cdaf-3157-4c9d-8b50-1326fe22d7e1.zip

http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page

3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.

4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.

5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ضم فورم درخواستی ارایه گردد.

11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

12. کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:

1. کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

2.  در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند،

jobs@molsamd.gov.af و همچنان ایمیل آدرس های  jobs@afghanexperts.gov.af   را در کاپی داشته باشند

3.کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.0772022286