د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزير د معلولينو ملي انستيتوت څخه ليدنه و کړه.

 د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزير فيض الله ذکي د معلولينو ملي انستيتوت مختلفو څانګو څخه ليدنه و کړه او د چارو د لا ښه سمون په موخه يې د انستيتوت مسؤلينو ته لازمې لارښوونې و کړې.

د معلولينو ملي انستيتوت کې ګڼ شمير معلوليت لرونکو وګړو ( نارينه او ښځينه) ته په مختلفو برخو کې د ظرفيت لوړونې، فني او حرفوي زده کړو زمينه برابريږي.

همدارنګه په دې انستيتوت کې د معلوليت لرونکو وګړو لپاره مصنوعي غړي هم جوړيږي او په وړيا ډول د معلوليت لرونکو وګړو ته ويشل کيږي.