اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

روز یکشنبه مورخ 28 اسد سال 1397 هجری شمسی مصادف به روز استرداد استقلال کشور رخصتی عمومی میباشد.