د یو نیم میلیون ډالرو په حدودو کې لس مختلف هوکړه لیکونه لاسلیک شول.

 د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیر فیض الله ذکي د لس مؤسسو مشرانو او استازو سره په مختلفو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل.

د دغو هوکړه لیکونو پر بنسټ به  دوه وړکتونونه او دوه د فني او حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ او همدارنګه به یوې مؤسسې له خوا هغو ماشومانو سره چې ذهني کمزورتیا لري، مرسته او  و روزل شي او پاتې مؤسسو له خوا به د یتیمانو د ښې روزنې په موخه مرستې و شي.  

د هوکړه لیکونو د لاسلیک کولو پر مهال د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیر فیض الله ذکي وویل، چې یاد هوکړه لیکونه به د وزارت له خوا په جدي توګه تعقیب او په منظمه توګه به یې نظارت و کړي او د مؤسسو له مشرانو او استازو یې و غوښتل، څو هوکړه لیکونه په ښه توګه پلي کړي.

د مؤسسو په استازیتوب هم ژمنه و شوه، چې په ښه توګه به د وزارت سره په همغږۍ هوکړه لیکونه پلي کړي.