د پنځو ادارو تر منځ د کار بازار معلوماتي سیستم ( LMIS) هوکړه لیکونه لاسلیک شول.

هغه غونډه چې په همدې موخه جوړه شوې وه د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیر په کې د خپلو خبرو په لړ کې وویل، چې دغه هوکړه لیکونه د پوهنې، لوړو زده کړو معلوماتي تکنالوژۍ، کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارتونو او تخنیکي او مسلکي تعلیماتو ادارې ترمنځ د کار بازار د نیازمندیو د تشخیص او کار بازار سره مطابق د بشري قوې د روزلو په موخه د کار بازار د معلوماتي سیستم (LMIS)   انکشاف په موخه لاسلیک شول.

همدارنګه په دې غونډه کې د بشري قوې د عرضه کوونکو ادارو او د بشري قوې د غوښتونکو ادارو تر منځ د ښې همغږۍ په موخه د مختلفو وزارتونو او ادارو تر منځ ۱۹ هوکړه لیکونه لاسلیک شول. 

همدارنګه فیض الله ذکي د همغږۍ د ګټو اړوند خبرې و کړې زیاته یې کړه، چې اوس مهال د ادارو تر منځ سمه همغږي نشته، نوموړي وویل، چې د کار، ټولنیزو چارو، شهدانو او معلولینو وزارت د کار ملي کنفرانس تصمیمونو د تحقق، د وزارتونو او خپلواکو دولتي او خصوصي ادارو تر منځ همغږۍ ته ژمن دی.

د ویلو دی، چې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او تخنیکي او مسلکي تعلیماتو ادارې معلوماتي سیستمونه به د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د کار بازار معلوماتي سیستم (LMIS) سره چې د معلوماتي تکنالوژۍ وزارت له خوا جوړ شوی، وصل شي.