د بازار کار د مطالعی ریاست - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د بازار کار د مطالعی ریاست

د بازار کار د مطالعی ریاست