د وزارت مرستیالان - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت