مالی او اداری چارو مرستیال - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت