د شهیدانو او معلولینو چارو مرستیاله - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د شهیدانو او معلولینو چارو مرستیاله

تر کار لاندی