د وزیر لنډه پیژندنه - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت