د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت پلان - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت