مجله‌ها - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت