فصلنامه آرمان شهدا و معلولین - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت