د کار جواز - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د کار جواز

د کار  جواز