د بهرنیو وګړو د ګمارلو طرزالعمل - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت