باندنی مؤسسات او وګړي - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

باندنی مؤسسات او وګړي

د وخت د ضایع کیدو د مخنیوی، سرګردانۍ او د اداری چارو د شفافیت لپاره له درنو مراجعینو څخه غوښتنه کیږی ترڅو لاندې ټکی په نظرکې ولری:

  - دولتی ادارې او خصوصی مؤسسات د بهرنیو اتباعو د استخدام لپاره د کار د جواز اخستلو غوښتن لیکونه په پښتو او یا دری و لیکل شی.

- د مستخدم دوه قطعې عکسونه او اصلی پاسپورت درلودل.

- د قانونی ویزې درلودل او افغانستان ته د ننوتو ټاپه.

- د شرکت یا مؤسس د فعالیت اصلی جواز په لومړۍ مرحله کې د دوو قطعو فوتو کاپیو سره.
- د بهرنی وګړود استخدام ریاست ته د کارفرما او کارکوونکی د عقد شوی قرارداد د کاپی وړاندی کول – د تاکل شوې مودې د بشپړیدو په صورت کې د جواز نوی کول حتمی دی، د کار د جواز د نوی کولو په وخت کې د وړومبی کار جواز، دوه قطعې عکسونه او د شرکت د فعالیت جواز یو ځای کول د غوښتن لیک سره ضروری دی، که مستخدم د یوې مؤسسې څخه بلې مؤسسې ته ځی د مسؤلیت د نه لرلو مکتوب یې په دری یا پښتو ژبه حتمی دۍ.
- د کار د جواز د ورکیدو په صورت کې ښایی ډېر ژر د دی موضوع متن په غوښتن لیک کې د افغان اعلاناتو له ادارې څخه اعلان شی ترڅو چې د پیسو د تحویلۍ څخه وروسته د اعلان د کټنګ د وړاندینې په صورت کی نوۍ جواز ورکړ شی.
-  مؤسسې، ادارې اونور نهادونه مکلف دی کوم خارجی وګړی چې د کارلپاره نیسی د هفوی لپاره د کار جواز واخلی، د اخری وېزې د کار د پیل موده او افغانستان ته د ننوتو ټاپه ثبت کیږی.

- د کار د پریښودو په صورت کې، دا د بهرنی تبعه د استخدام اداره د ددې خپل بهرنی مستخدم د کار جواز دې د بهرنیو اتباعو د جواز ریاست ته کتباْ مسترد کړی.

- د کار د جواز د قیمت د توزیع شوې تعرفې موده، د صادرېدو د نیټی څخه تردریو و رځو اعتبار لری.

- د مؤسسې د رٌیس د لاسلیک کتباْ معرفی کول، مرستیال او صلاحیت لرونکی اشخاص او د کارد جواز په ریاست پورې د بهرنیو اتباعو دکار دجواز استازئ او وړاندې شوې نمونې سره برابر چې دبهرنیو وګړو د کار د جواز لخوا جوړه شوی.

- د کار اصل جواز د استخدام کوونکی سره او یا اړونده شرکت سره و ساتل شی ترڅو د ګرزنده مراقبت د بررسۍ اویا د دندې د پریښودلو په وخت کې مستخدم د کړاو سره مخامخ نه شی.
- د بهرنیو کارکوونکو اتباعو د دعوتنامې فوتوکاپی وړاندې کول د بهرنیو چارو وزارت د فکس د نمبر سره یوځای.

- د بهرنیو کارکوونکو وګړو د تحصیلی اصلو اسنادو وړاندې کول.  
- د یوې مؤسسې څخه وبلې ته د تبدیلۍ په صورت کې باید د افغانستان څخه بهر شی او د دعوتنامې به بنسټ کولای شی بلې مؤسسی ته شامل او خدمت و کړی.

 وړاندی کول C.V بهرنی کارکوونکی د د یوې کاپی. - د
- د بهرنی کار کوونکی د دندې د لایحی د یوې کاپی وړاندې کول.