کوړني - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

کوړني

دمساعدتونو د اداری لوی ریاست  -- دمالیه یی وزارت په ولایاتو کی فنی او حرفوی زده کړه----دافغانستان حکومتدښځو لپاره فنی او حرفوی زده کړه-----د افغانستان حکومتدفنی او حرفوی(خودنی) سودنی زده کړه--- دافغانستان حکومت

دغالیو اوبدنی زده کړه--- دافغانستان حکومت

دتیگو د برش فنی او حرفوی سودنی( خودنی ) زده کره—دافغانستان حکومت

دمعلولینو دسرچینو
دمرکزونو او انستیتوت جورول----- کابل –د افغانستان حکومت.دمعلولینو لپاره فنی او حوفوی زده کړه---دافغانستان حکومت

 د بهرنی اتباعو راجستر کول