بهرنی - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

بهرنی

د روزنتون جوړول --- هندوستان

   دانگلیسی ژبو او کمپیوتر زده کړه-هندوستان                                  

دټولنیزو چارو دمصئونیت اودتقاعد دسیستم اصلاح

د روزنتون جوړول -- لتوانیا