د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت لاسته راوړنې - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت