د مالی او اداری چارو معینیت - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د مالی او اداری چارو معینیت

د مالی او اداری چارو معینیت