د مالي او حسابی چارو ریاست - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د مالي او حسابی چارو ریاست

د مالي او حسابی چارو ریاست