د مالي چارو ریاست - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت