د انساني سرچینو ریاست - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د انساني سرچینو ریاست

د انساني سرچینو ریاست