د انساني سرچینو ریاست

 

د بشري سرچنیو ریاست د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو اومعلولینو وزارت د مالي اواداري چارو له ریاستونه څخه دی.

دا ریاست د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت سره  ستراتیژیکو او عملیاتي موخوته د رسیدو لپاره حمایوي او عملي رول لوبوي. د دې ریاست رول د سازماني پرمختګ په طرحې جوړولو کې سلا مشوري ورکول او د آمرینو او د وزارت کارکونکو لپاره د کاري فرصتونو پیژندل دي.

دا ریاست د وزارت د کارکونکو د ظرفیت لوړو په برخه کې هم مسئولیت لري، چي د ظرفیت، عامه پوهاوي او مسلکي مهارتونو د لوړولو په برخه کې کارکونکو ته ځانګړي پروګرامونه لري.

د بشري سرچینو ریاست کارکونکي مکلف دي چې د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت له ریسانو، آمرینو او کارکونکو سره همکاري ولري او د دوی لپاره په وخت او  با کیفیته خدماتو په رامنځته کولو کې په وخت همکاري وکړي.

 

د بشري سرچینو ریاست بنځه بنسټیزې موخې:

1.      د اهلیت پر بنسټ په رڼه توګه ګمارنه

2.      په ورځنیو چارو کې د کار کونکو ظرفیت لوړول تر څو هغوي د کار په سرته رسولو کې پوره چمتووالي ولري.

3.      پلان او تنظیم، ذاتي چاري، پلټنه او د کارکونکو ترفیع او تقاعد.

4.      د کارکونکو لپاره د کار، او روغتیا خوندي چاپیریال رامنځته کول.

5.      د اداري تشکیلاتو پرمختګ چي د معاصر اداري ټولو سیستمونو ته ځواب ورکونکی وي لکه د معلوماتي ټکنالوژي  او د کامپیوټري چارو پروسه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت ټولې اړتیاوې راونغاړي.

د بشري سرچینو ریاست مشر د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو مشرتابه تر مستقیم هدایت لاندې د ریاست ستراتیژیکي اجراآت پلي او هغوی ته پراختیا ورکړي.

د بشري سرچینو ریاست تر مشرې لاندې د یاد ریاست هر یو آمر ته په لاندې پنځه کاري برخو کې ( ګمارل، ظرفیت لوړول، د اجراآتو څارنه، د کارکونکو تر منځ همغږي او اړیکې او د تشکیلاتو پراختیا) اساسي مسولیت ورکړل شوې دی. هر یو آمر ته چې کومه دنده او مسئولیت ورکړل شوې ده د بشري سرچینو مشر ته ځواب ورکونکی دی.

د بشري سرچینو مشر د ورکړل شویو اړونده موخو د پرمختګ لپاره له هر یو آمر سره منظمي او نوبتي ناستې لري د دې لپاره چې د وزارت مشرتابه ته د موخو د پرمختګ د وضعیت په اړه راپور ورکړي.

د بشري سرچینو مشر په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د کارونو د پرمختګ پلټنه کوي تر څو ځان ډاډه کړي چې تر کومې کچې پورې ستراتیژیکو اړتیاوو ته رسیدلی دی او څومره خپلو ستراتیژیکو او اجرائیوي اړتیاووته یې ځواب ویلي پلټنه او څارنه کوي.

د مونږ اړیکه:

ثناء الله ځاځی
د بشري سرچینو رییس

د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت
کابل افغانستان
بریښنا لیک: sanaullah.zazai@gmail.com

د تیلیفون شمیره:   +93 (0) 782 60 40 60