د معلوماتي ټکنالوجي ریاست - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د معلوماتي ټکنالوجي ریاست

  د  معلوماتي ټکنالوجي ریاست