تهیه او تدارکاتوریاست - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

تهیه او تدارکاتوریاست

د تهیه اوتدارکاتو ریاست