د تقنین او دکار شرایطود شه والی لوی ریاست - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د تقنین او دکار شرایطود شه والی لوی ریاست

د تقنین او دکار شرایطود شه والی لوی ریاست