دکار دشرایطو دشه والی ریاست - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

دکار دشرایطو دشه والی ریاست

دکار دشرایطو دشه والی ریاست