د کارد معینت راپوټ. - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت