دبشری قواوو او د کاردسمون لوی ریاست - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

دبشری قواوو او د کاردسمون لوی ریاست

دبشری قواوو او د کاردسمون لوی ریاست