د ټولنیزو چارو معینیت - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د ټولنیزو چارو معینیت

معینیت امور اجتماعی