د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت موخه

    ليد لوری

     د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت د پاليسۍ او قانون جوړونکي بنسټ په توګه ټولو افغانانو ته (د نارينه او ښځينه و) په ګډون د کاري فرصتونو په برابرونکي او د ټولنيز خونديتوب د              اجنډا  په   رهبري کوونکي بنسټ بدليږي.

       ماموريت

         د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت او د افغانستان دولت د پاليسيو د تدوين له لارې د فقر او زيانونو په راکمولو، افغانانو ته په مساوي توګه د کاري فرصتونو او مناسب کار په برابرولو          او د   ټولنيز خونديتوب د خدمتونو په وړاندې کولو د شهيدانو او معلولينو له کوریونيو او په ځانګړې توګه له کوچنيانو او ښځو ملاتړ کوي.

         عمومي موخې

         ۱ – د کار د اغيزمن بازار د پراختيا له لارې ټولو ته د مناسب کار برابرول او د ودې او پراختيا لپاره يې هڅې کول؛

         ۲ – د ټولنيز خونديتوب د پراختيا له لارې د فقر د خطر راکمول؛

         ۳ – د ټولنيزو حمايوي فعاليتونو د پراختيا له لارې د فقر او ټولنيزې انزوا راکمول؛

         ۴ – د ماشومانو، معلولينو، ځوانانو او سپين ږيرو د خونديتوب او د ټولنيز مشارکت د پياوړتيا په موخه د ټولنيز مراقبت د خدمتونو د شبکې پیاوړي کول؛

         ۵ – د هغو اشخاصو او قشرونو په هکله د ټولنيز پوهاوي پیاوړي کول چې له ټولنيز اړخه منزوي (ګوښه) دي؛

         ۶ – د ادارې د پراختيا او د کار د ملي پاليسيو د پلي کولو او ټولنيز خونديتوب په موخه د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولینو وزارت ظرفیتونو ته وده ورکول؛