بشپړی شوی پروژې

1- ارایه اموزش های فنی و حرفوی برای 100 تن افراد دارای معلولیت  در ولایت کابل

2- ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای ۱۰۰۰ تن گروپ های پس انداز و غیر آن در ولایت هرات - بامیان

3- کمک بالاعوض جهت ایجاد و توسعه تشبثات کوچک در ولایت هرات- بامیان - فراه

4-ارایه آموزش های فنی و حرفوی در ولایت کندز و جوزجان