روانې پروژې

1- برنامه انکشاف مهارتها

2-  پروژه ریفورم تقاعد و مصونیت اجتماعی

3- پروژه روش غیر رسمی نتیجه

4-پروژه های انکشافی ۱۱ ولایت سرحدی شمال و غرب

5-ایجاد مرکز آموزش حرفه در مرکز ولایت ننگرهار

6- پروژه آموزش فنی و حرفوی مرکز افغان هند

7- پروژه انتقال مهارتهای انجنیری تخصصی برای کارمندان تخنیکی

8- پروژه الکترونیکی سازی و ریفورم وزارت

9-عرضه خدمات امور منزل به شکل حرفوی

10-حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر

11-اعمار و تجهیز مرکز آموزشی همراه با لیلیه در مرکز لشکرگاه ولایت هلمند

12-برنامه دارای اولویت ملی سازی اقتصادی زنان