داوطلبۍ يا مزايده - د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

داوطلبۍ يا مزايده

څه شی پيدا نشول