داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
قرارداد پروژه تهیه وسایل امنیتی و اداری مورد ضرورت مرکزوزارت MOLSAMAD/G12/ 97/NBC
اعلان تدارکات قرارداد پروژه تهیه وسایل امنیتی و اداری مورد ضرورت مرکزوزارت MOLSAMAD/G12/ 97/NBC وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وسایل امنیتی واداری مورد...
May 20, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی
عنوان و شماره داوطلبی : قرارداد قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع مورد ضرورت مرکز وواحد های دومی وزارت کاراموراجتماعی شهداومعلولین MOLSAMAD/G5/ 97/NBC وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
May 19, 2018 -
قرارداد پروژه اعمار و ترمیم امور امنیتی و اداری مورد ضرورت مرکزوزارت MOLSAMAD/G11/ 97/NBC
اعلان تدارکات قرارداد پروژه اعمار و ترمیم امور امنیتی و اداری مورد ضرورت مرکزوزارت MOLSAMAD/G11/ 97/NBC وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار و ترمیم امور...
May 15, 2018 -
اعلا ن دعوت به داوطلبی
عنوان داوطلبی:خریداری وسایل ای تی مورد ضرورت پروژهنتیجه NSDP شماره داوطلبی:MOLSAMD/NSDP /1397/NCB/G-04 کود بودجهNATEJA/470212:عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه می باشد وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...
Apr 30, 2018 -
اعلا ن دعوت به داوطلبی
عنوان داوطلبی:خریداری وسایل ای تی مورد ضرورت پروژهحمایت از اطفال اسیب پذیر شماره داوطلبی:MOLSAMD /1397/NCB/G-03 کود بودجه:470243 AFG/عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه می باشد وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...
Apr 30, 2018 -
اعلان اظهار علاقمندی
خدمات مشورتی تدارکارائه خدماتارتقای ظرفیت اموزگاران آموزش های فنی وحرفوی غیر رسمی (سیستم عنعنوی شاگرد شانی) کود تدارکاتی خدمات مشورتی: MOLSAMD/NSDP/MOF C-09/QCBS/1397 وزارت كار، امــور اجـــتماعي، شـــــهدا و معــلوليـن از بودجه...
Apr 23, 2018 -
اعلان اظهار علاقمندی
عنوان: خدمات مشورتی ایجاد مرکز ارتباطات/ تماس Call Center کود تدارکاتی خدمات مشورتی: MOLSAMD/PENSION/C03 کود بودجه AFG/470091عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه می باشد وزارت كار، امــور اجـــتماعي،...
Apr 22, 2018 -
اعلان اظهار علاقمندی
عنوان : خدمات مشورتی توسعه سیستم مدیریت معلومات تقاعد و بایومتریک برای هفت ولایات(پکتیا، کندز، پروان، جوزجان، بغلان، تخار و بدخشان ) کود تدارکاتی خدمات مشورتی: MOLSAMD/PENSION/C01 کود بودجه AFG/470091عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲...
Apr 22, 2018 -
اعلان اظهار علاقمندی
خدمات مشورتی اګاهی عامه در موردحقوق ومحافظت اطفال کود تدارکاتی خدمات مشورتی: MOLSAMD/SPD/MOF C-07/FBS/1397 کود بودجه AFG/470243عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه می باشد وزارت كار، امــور اجـــتماعي،...
Apr 21, 2018 -
اعلان اظهار علاقمندی
خدمات مشورتی تحقیق ملی در مورد وضعیت اطفال درکشور کود تدارکاتی خدمات مشورتی: MOLSAMD/SPD/MOF C-08/FBS/1397 کود بودجه AFG/470243عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه می باشد وزارت كار، امــور اجـــتماعي،...
Apr 21, 2018 -
پاڼه 1 از 3