داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
قرارداد پروژه تهیه نیازمندی های مواد مصرفی حرفه های (برق ، تعمییرات ، فلزکاری ، نلدوانی ،‌خیاطی ، آرایشگری ) برای تعداد (200) تن کارآموزان مراکز آموز‌ش فنی وحرفوی
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه نیازمندی های مواد مصرفی حرفه های (برق ، تعمییرات ، فلزکاری ، نلدوانی ،‌خیاطی ، آرایشگری ) برای تعداد (200) تن کارآموزان مراکز...
Aug 06, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در نظر دارد قرارداد ترمیم اطاق های برنامه انکشاف مهارت ها راتحت شماره تشخیصیه MOLSAMD/1397/NCB/WO-03 با شرکت...
Aug 05, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در نظر دارد قرارداد ترمیم اطاق های برنامه انکشاف مهارت ها راتحت شماره تشخیصیه MOLSAMD/1397/NCB/WO-03 با شرکت...
Aug 05, 2018 -
پروژه نیازمندی های تخنیکی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه MOLSAMAD/G09/ 97/NCB
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه نیازمندی های تخنیکی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه MOLSAMAD/G09/ 97/NCBاشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از...
Aug 05, 2018 -
تهیه و تدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت اطفال ریاست عمومی پرورشگاه ها.
شماره دعوتبه داوطلبی:REVIEW MOLSAMAD/G03/97/NCB وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت اطفال ریاست عمومی پرورشگاها اشتراک نموده...
Aug 04, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت کار،امور اجتماعی،شهدا ومعلولین} در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت وسایط و جنراتورهای مرکز و واحدهای دومی...
Aug 04, 2018 -
قرارداد پروژه ترمیم مرکز آموزشی فنی وحرفوی افغان جایکا
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم مرکز آموزشی فنی و حرفوی افغان جایکا اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات...
Aug 04, 2018 -
تمدید معیاد اعلان الی دو هفته (۱۴روز) اعتبار از تاریخ۱۳۹۷/۴/۲۶ قراردادپروژه (چهارچوبی ) تهیه وسایل حفظ ومراقبت مورد ضرورت مرکز وواحدهای دومی وزارت
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه وسایل حفظ ومراقبت مورد ضرورت مرکز و واحد های دومی وزارت اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست...
Jul 18, 2018 -
قرارداد پروژه : تهیه وسایل کنفرانس روم مقام محترم وزارت
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وسایل کنفرانس روم مقام محترم وزارت ا شتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت...
Jul 17, 2018 -
قرارداد پروژه وسایل وتجهیزات مواد مصرفی وسایل ایمنی و بسته های ابزار کار برای آموزگاران درچهارحرفه مرکز آموزش های فنی و حرفوی خانم های صحت یاب در کابل
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه وسایل وتجهیزات مواد مصرفی وسایل ایمنی و بسته های ابزار کار برای اموزگاران درچهارحرفه مرکز آموزش های فنی و حرفوی خانم های صحت یاب در کابل...
Jul 17, 2018 -
پاڼه 1 از 6