داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
قرارداد پروژه دیزان و چاپ نصاب و استندرد MOLSAMAD/G17/ 97/NBC
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دیزاین و چاپ نصاب و استندرد اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت واقع در...
Sep 17, 2018 -
تصمیم اعطای قرار اغمار یک باب اطاق کانکریتی سیخ دار برای استدیوی عکاسی و حفر یک حلقه جاه عمیق برمه یی ۱۲ انچ افغان هند
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در نظر دارد قرارداد اعمار یک باب اطاق کانکریتی سیخ دار برای استدیوی عکاسی و حفر یک حلقه جاه عمیق برمه یی ۱۲ انچ افغان هند را تحت شماره تشخیصیه MOLSAMD/1397/NCB/WO-01 با شرکت ساختمانی طاهر صادق که دارای جواز...
Sep 17, 2018 -
قرارداد پروژه وسایل وتجهیزات مواد مصرفی وسایل ایمنی و بسته های ابزار کار برای اموزگاران درچهارحرفه مرکز آموزش های فنی و حرفوی خانم های صحت یاب در کابل MOLSAMAD/G06/ 97/NCB
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه وسایل وتجهیزات مواد مصرفی وسایل ایمنی و بسته های ابزار کار برای اموزگاران درچهارحرفه مرکز آموزش های فنی و حرفوی خانم های صحت یاب در کابل...
Sep 03, 2018 -
قرارداد ۴ قلم اجناس مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل (MOLSAMAD/G011/ 97/NBC
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه قرارداد ۴ قلم اجناس مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل (MOLSAMAD/G011/ 97/NBC )اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی...
Aug 29, 2018 -
پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مرکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهی MOLSAMAD/G07/ 97/NCB
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مرکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهیMOLSAMAD/G07/ 97/NCBاشتراک نموده و نقل چاپ شده...
Aug 29, 2018 -
تعدیل روز داوطلبی پروژه تهیه غذای پخته صبح، چاشت و شب پروشگاه تهیه مشکن و علاوالدین
اسم پروژه : تدارکات اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت اطفال ریاست عمومی پرورشگاه ها. شماره داوطلبی :MOLSAMAD/ G03?97/NCB مرجع اسناد...
Aug 15, 2018 -
اعلا ن دعوت به داوطلبی
عنوان داوطلبی: خریداری وسایل تخنیکی برای عصری سازی آرشیف ریاست محترم عمومی خزینه تقاعد ، وسایل برای ایجاد کال سنتر و و سایل تخنیکیIT برای 7 ولایات MOLSAMD/PENSION/G01/Lot-2/NCB شماره داوطلبی: کود بودجه: AFG/470091 عقد قرارداد مطابق فقره...
Aug 13, 2018 -
اعلا ن دعوت به داوطلبی
عنوان داوطلبی: خریداری وسایل تخنیکی IT Equipment for PD Office تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای کارمندان خزینه تقاعد. MOLSAMD/PENSION/G01/Lot-1/NCB شماره داوطلبی: کود بودجه: AFG/470091 عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری...
Aug 13, 2018 -
قرارداد پروژه : تهیه وسایل کنفرانس روم مقام محترم وزارت MOLSAMAD/ 97/NCB/WO-04
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وسایل کنفرانس روم مقام محترم وزارت ا شتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت...
Aug 08, 2018 -
قرارداد پروژه تهیه نیازمندی های مواد مصرفی حرفه های (برق ، تعمییرات ، فلزکاری ، نلدوانی ،‌خیاطی ، آرایشگری ) برای تعداد (200) تن کارآموزان مراکز آموز‌ش فنی وحرفوی
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه نیازمندی های مواد مصرفی حرفه های (برق ، تعمییرات ، فلزکاری ، نلدوانی ،‌خیاطی ، آرایشگری ) برای تعداد (200) تن کارآموزان مراکز...
Aug 06, 2018 -
پاڼه 1 از 7