داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
تصمیم اعطای قرارداد پروژه تجهیزات مواد مصرفی و وسایل ایمنی و بسته های ابزار کار برای آموزگاران در چهار حرفه مرکز آموزشهای فنی و حرفوی خانم های صحت یاب در کابل
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در نظر دارد قرارداد پروژه تجهیزات مواد مصرفی و وسایل ایمنی و بسته های ابزار کار برای آموزگاران در چهار حرفه مرکز آموزشهای فنی و حرفوی خانم های صحت یاب در کابل را تحت شماره تشخیصیه MOLSAMD/1397/NCB/G-06 با...
Oct 31, 2018 Nov 04, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد
بدینوسیله به تاسی ازفقره دو ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین درنظر دارد تا قرارداد خریداری وسایل تخنیکی Fire Prevension System, Power and Cooling Solution لات دوهم مورد ضرورت ریاست...
Oct 28, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد
بدینوسیله به تاسی ازفقره دو ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین درنظر دارد تا قرارداد خریداری وسایل تخنیکی Design of Physical Network Infrastructure لات یک مورد ضرورت ریاست تکنالوژی...
Oct 28, 2018 -
خریداری وسایل تخنیکی Network and Network Security Devices
شماره داوطلبی:MOLSAMD/ICT/EGP/1397/G01/Lot-3/NCB کود بودجه:AFG/470239 عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه می باشد. وزارت کار، امور احتماعی، شهدآ و معلولین تحت پروژه الکترونکی سازی و ریفورم که تمویل کننده آن دولت...
Oct 28, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
برنامه ملی انکشاف مهارت ها نتیجه/ایتالیا نام پروژه AFG/470212 نمبر پروژه و نمبر گرنت ...
Oct 16, 2018 -
EXPRESSIONS OF INTEREST FOR HIRING OF CONSULTANCY SERVICES FOR Capacity Building of MOLSAMD Child Protection Secretariat (CPS) and Technical Support for (CPS)
The Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled (MoLSAMD) of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan has received financing from UNICEF to support...
Oct 15, 2018 -
EXPRESSIONS OF INTEREST FOR HIRING OF CONSULTANCY SERVICES FOR Educational Tour (Capacity Building)
BACKGROUND Ministry of Labour, Social Affairs, Martyrs and Disabled (MoLSAMD) is functioning under the Social Protection Sector Strategy (SPSS) of the Afghanistan National Development Strategy (ANDS) mandated to address Labour and social...
Oct 10, 2018 -
: تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم مرکز آموزشی فتی و حرفوی افغان جایکا

قرارداد ۴ قلم اجناس مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل (MOLSAMAD/G011/ 97/NBC
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه قرارداد ۴ قلم اجناس مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل (MOLSAMAD/G011/ 97/NBC )اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی...

Oct 07, 2018 Oct 18, 2018
پروژه کرایه گیری دو عراده وسایط مودل ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۴MOLSAMAD/S01/ 97/NCB
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه کرایه گیری دو عراده وسایط مودل ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۴MOLSAMAD اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و...
Oct 03, 2018 -
پاڼه 1 از 7