داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت کار،امور اجتماعی،شهدا ومعلولین} در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک تعداد(141) قلم قرطاسیه مطبوع وغیرمطبوع سال مالی 1397 ضرورت دفتر مرکز و واحد های...
Jul 15, 2018 -
اعلان اظهار علاقمندی
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR HIRING OF CONSULTANCY SERVICES FIRM FOR ASSESSMENT OF LABOR MARKET DEMAND The Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled (MoLSAMD) is the leading Afghan Government...
Jul 02, 2018 -
قرارداد پروژه خریداری تجهیزات ومواد آموزشی مراکز آموزشی معتادین صدبستر زنان واطفال
وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری تجهیزات ومواد آموزشی مراکز آموزشی معتادین صدبستر زنان واطفال اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از...
Jul 02, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد
بدینوسیله به تاسی ازفقره دو ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین درنظر دارد تا قراردادخریداری وسایل ای تی مورد ضرورت پروژه حمایت از اطفال اسیب پذیرMOLSAMD/1397/G3 BID/NCBشرکتخدمات...
Jul 02, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد
بدینوسیله به تاسی ازفقره دو ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین درنظر دارد تا قراردادخریداری وسایل ای تی مورد ضرورت پروژه نتیجهMOLSAMD/ NSDP/1397/NCB/G-04 شرکت خدمات لوژستیکی...
Jul 02, 2018 -
قرارداد پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مراکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهی MOLSAMAD/G07/ 97/NCB
اعلان مجدد قرارداد پروژه خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی برای مراکز آموزشی و ایجاد کمیته موقت تصدیق دهی و اعتبار دهی MOLSAMAD/G07/ 97/NCB وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...
Jun 30, 2018 Jul 18, 2018
قرارداد پروژه (چهارچوبی )تهیه وسایل حفظ ومراقبت مورد ضرورت مرکز وواحدهای دومی وزارت
اعلان تدارکات اعلان مجدد قرارداد پروژه (چهارچوبی )تهیه وسایل حفظ ومراقبت مورد ضرورت مرکز وواحدهای دومی وزارت MOLSAMAD/G12/ 97/NBC وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...
Jun 30, 2018 Jul 17, 2018
تهیه وتدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت اطفال ریاست عمومی پرورشگاه ها
اعلان دعوت به داوطلبی عنوان پروژه: تهیه وتدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت اطفال ریاست عمومی پرورشگاه ها. شماره دعوتبه داوطلبی:REVIEW MOLSAMAD/G03/97/NCB وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Jun 27, 2018 -
قرارداد پروژه وسایل وتجهیزات مواد مصرفی وسایل ایمنی و بسته های ابزار کار برای اموزگاران درچهارحرفه مرکز آموزش های فنی و حرفوی خانم های صحت یاب در کابل MOLSAMAD/G06/ 97/NCB
اعلان تدارکات قرارداد پروژه وسایل وتجهیزات مواد مصرفی وسایل ایمنی و بسته های ابزار کار برای اموزگاران درچهارحرفه مرکز آموزش های فنی و حرفوی خانم های صحت یاب در کابل MOLSAMAD/G06/ 97/NCB وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام...
Jun 23, 2018 Jul 07, 2018
قرارداد پروژه ترمیم اتاق های برنامه ملی انکشاف مهارت ها MOLSAMAD/ 97/NCB/WO-03
اعلان تدارکات قرارداد پروژه ترمیم اتاق های برنامه ملی انکشاف مهارت ها MOLSAMAD/ 97/NCB/WO-03 وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم اتاق های برنامه ملی انکشاف...
Jun 23, 2018 Jul 04, 2018
پاڼه 1 از 5