خدمات مشورتی ارایه آموزشهای فنی و حرفوی مورد نیازبازارکار در ولسوالی های ولایت کابل

د خپرېدو نېټه: Mar 11, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

کود تدارکاتی خدمات مشورتی: MOLSAMD/NSDP/MOF C-03/QCBS/1397

کود بودجه   AFG/470041عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه  می باشد

وزارت كار، امــور اجـــتماعي، شـــــهدا و معــلوليـناز بودجه انکشافی اختیاری دولت تحت  برنامه انکشاف مهارت ها  در نظر دارد جهت کمک به مردم افغانستان از طریق  تمویل خدمات مشورتی ارایه آموزشهای فنی و حرفوی مورد نیازبازارکار در ولسوالی های ولایت کابل، توسط نهاد قراردادی بعد از طی مراحل داوطلبی رقابتی آزاد تطبیق نماید.

جهت تطبیق این خدمات مشورتی ریاست تهیه وتدارکات در جستجوی آنست تا نهاد تطبیق کننده واجد شرایط را به اساس تجربه، ظرفیت کاری، تخصص و با در نظرداشت شیوه های کاری جهت تطبیق اهداف خدمات مشورتی به اساسکیفیت و قیمت)QCBS(انتخاب نماید موسسات علاقمند دارای شرایط ذیل باشد

·         دارای جواز بر حال فعالیت و حد اقل سه سال تجربه کاری در امور خدمات مشورتی (سند جواز فعالیت و کاپی قرارداد های تطبیق شده با اسناد تائیدی از ادارات مربوطه )

·         حد اقل تطبیق یک قرارداد خدمات مشورتی در ساحه ارایه آموزشهای فنی و حرفوی (کاپی قرارداد تطبیق شده با سند تائیدی از اداره مربوطه)

·         ظرفیت مالی سالانه به ارزش دو ملیون افغانی و یا معادل آنرا در یکی از سه سال آخیر (گزارش تفتیش مالی/اسناد تصفیه مالیات / حساب بانکی)

·         دارای ساختار مشابه با فعالیت مربوطه (سند ساختار اداره)

موسسات علاقمند میتوانند که لایحه وظایف خدمات مشورتی مذکور را از ایمیل های ذیل به دست اورد

ظرفیت نهادها به رویت اظهار علاقمندی (EOI) و با در نظرداشت توان کاری نهاد ها طبق  شرایط فوق تعین خواهد گردید. ازینرو از نهادهای که در این مرحله واجد شرایط شناخته شده تقاضا بعمل خواهد آمد تا در خواست برای پروپوزل خود را جهت فراهم نمودن خدمات فوق ارسال نمایند.

 از نهاد های که متقاضی تطبیق این خدمات مشورتی باشند درخواست بعمل میاید تا اسناد اظهار علاقمندی (EOI) و خلاصه فعالیتهای (Fact Sheet) خویش را طبق معیارهای درج این سند مهرونشان شد  الی تاریخ 06/1/1397 وقت 4:00 بعد ازظهر به عنوان خدمات مشورتی فوق ارایه وبه ادرس ذیل ارسال نمائید .

وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین، ریاست تهیه وتدارکات ، شماره اطاق 17 منزل اول  تعمیر اول مقابل مارکیت مکروریان اول کابل شماره  0786337690 /0780687130

ادرس الکترونیکی:naeem.turabi19@gmail.comhashimisa@hotmail.com