اعلا ن دعوت به داوطلبی

د خپرېدو نېټه: Apr 30, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

عنوان داوطلبی:خریداری وسایل ای تی مورد ضرورت پروژهنتیجه NSDP

شماره  داوطلبی:MOLSAMD/NSDP /1397/NCB/G-04

کود بودجهNATEJA/470212:عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ قانون مشروط به منظوری بودجه  می باشد

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تحت پروژه نتیجه که تمویل کننده ان دولت ایتالیامیباشد برای خریداری وسایل ای تی مورد ضرورت پروژهنتیجه NSDPاز تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارکتجهیزات اشتراک نمایند. پروسه تدارکات مطابق قانون تدارکات و طرزالعمل عامه کشور صورت میگرد.

داوطلبان محترم میتوانند شرطنامه را روی فلش میموری در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین واقع شماره اطاق 17 منزل اول تعمیر اول مقابل مارکیت مکروریان اول کابل دریافت و آفرهای خویش را به تاریخ 02/جوزا/1397 که آخرین ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد، به آدرس متذکره تسلیم و در جلسه آفر گشایی اشتراک  نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

 

تضمین آفر به مبلغ ح50000 پنجاه هزارافغانی

1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر/جوزا /02تاریخ آفرگشایی:

مکان آفرگشای: اطاق  شماره 17 ، منزل اول ، تعمیر اول ، ریاست تهیه وتدارکات ، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مقابل مارکیت مکروریان اول ، کابل