قرارداد پروژه اعمار و ترمیم امور امنیتی و اداری مورد ضرورت مرکزوزارت MOLSAMAD/G11/ 97/NBC

د خپرېدو نېټه: May 15, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

اعلان تدارکات

 

قرارداد  پروژه اعمار و ترمیم امور امنیتی و اداری مورد ضرورت مرکزوزارت MOLSAMAD/G11/ 97/NBC

وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار و ترمیم امور امنیتی و اداری مورد ضرورت مرکزوزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات  وزارت واقع در ناحیه 16، مقابل مارکیت مکروریان اول بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 22 روزتقویمی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ15/ 3/ 1397 اخرین روزضرب الاجل  به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین  واقع }مکرویان اول ناحیه 16 مقابل مارکیت مکرویان ارایه نمایندآفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.  تضمین آفر بصورت }گرنتی بانکی}دوصدو نود  هزار افغانی)

بوده و جلسه آفرگشایی بروز }سه شنبهساعت }10:00قبل از ظهر در آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه و تدارکات  تدویر می گردد.

شرطنامه

جدول برآورد ابتدائی