قرارداد پروژه ترمیم مرکز آموزشی فنی وحرفوی افغان جایکا

د خپرېدو نېټه: Jun 06, 2018

د پاى نېټه: Jun 30, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

      اعلان تدارکات

 

قرارداد  پروژه ترمیم مرکز آموزشی فنی وحرفوی افغان جایکا

 MOLSAMAD/ 97/NCB/WO-02

وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم مرکز آموزشی فنی و حرفوی افغان جایکا  اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را روی فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات  وزارت واقع در ناحیه 16، مقابل مارکیت مکروریان اول بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی  26 روزتقویمی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ9/ 4/ 1397 اخرین روزضرب الاجل  به آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین  واقع مکرویان اول ناحیه 16 مقابل مارکیت مکرویان ارایه نمایندآفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.  تضمین آفر بصورت گرانتی بانک مبلغ دوصد بیست نه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه ساعت 10:00قبل از ظهر در آمریت تدارکات ساختمانی ریاست تهیه و تدارکات  تدویر می گردد.